Fokusområder 2023

Bygge- anleggs og eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring, og er et viktig verktøy for myndighetene på flere samfunnsområder.

SAMMEN2030 samler engasjerte toppledere fra hele verdikjeden i byggenæringen for å etablere felles faktagrunnlag og budskap, og synliggjøre hvor fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende næringen vår er.

Ambisjonen for SAMMEN2030 er å synliggjøre vår nærings viktige betydning, spesielt innen det grønne skiftet, og å sikre at myndighetene kjenner til hva som må til for at byggenæringen skal kunne bidra på en best mulig måte.

SAMMEN 2030 skal bidra til å øke forståelsen av næringens betydning for arbeidsplasser, verdiskaping, klima og konkurransekraft. SAMMEN2030 skal også øke forståelsen for næringens betydning for at Norge skal kunne innfri sine klima- miljøforpliktelser og bærekraftsmål. Navnet SAMMEN2030 peker derfor frem mot 2030, som også er første milepæl i Paris-avtalen.

Basert på innspillene på toppledersamlingen i oktober 2022, er følgende fokusområder definert for arbeidet i 2023:

  • Klimakrav: Være en pådriver for at det stilles strengere, og mer kunnskapsbaserte klima- og miljøkrav.

  • Kompetanse: Synliggjør mulighetene som ligger i det grønne skiftet gjennom deling av innsikt og erfaring mellom virksomhetene, på tvers av bransjer og verdikjede.

  • Kommunikasjon: Videreutvikle et felles faktagrunnlag om næringen og samle næringen om felles budskap til myndighetene.