Fokusområder 2021

Bærekraft og samarbeid er bærende temaer i SAMMEN2020. Vi har oppnådd mye så langt, og nå spisser vi våre ambisjoner ytterligere, med konkrete mål og tiltak. Vårt viktigste fokusområde nå er å redusere klimagassutslippene. Fremover vil også andre fokusområder løftes frem.

Fokusområde 1: Næringens ansvar for å redusere klimagassutslippene.

For å stoppe den globale oppvarmingen må utslippene av klimagasser reduseres. Norge har meldt inn en forpliktelse under Parisavtalen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990, og et langsiktig mål om 90–95 prosent kutt innen 2050. Regjeringen har satt i gang et arbeid med å oppdatere klimaloven med de nye målene.

Vi foreslår derfor at vi i 2021 fokuserer på vår nærings samfunnsansvar, og bidrag for å redusere klimagassutslippene. Som Norges største fastlandsnæring, etterlater BAE-næringen seg et betydelig klimafotavtrykk. Vår næring er dermed helt sentral for at Norge skal kunne nå sine klimamål.

I denne sammenheng har det stor betydning hvordan vi bestiller, planlegger, former, produserer, selger, bygger, drifter, vedlikeholder og resirkulerer. Hvordan rammer settes og hva som finansieres fra myndighetenes side, er også viktig.

Selv om bedriftene og organisasjonene som deltar i SAMMEN2020 vil ha ulik mulighet til å bidra, som følge av både størrelse og hvor i verdikjeden de jobber, kan alle likevel bidra på sin måte. Vi har derfor satt opp et forslag til en samlet ambisjon. Den skal bidra til å synliggjøre at hele BAE- næringen står bak regjeringens mål, og vil jobbe proaktivt med egne kutt:

Vi i BAE-næringen står sammen med myndighetene om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030

For å nå målet oppfordrer vi hver enkelt bedrift og organisasjon til å bidra med følgende:

  • Sette tydelig mål og krav for egen intern drift og for ekstern virksomhet

  • Estimere eget fotavtrykk, og identifisere egne muligheter for å bidra til klimagasskutt

  • Utvikle, gjennomføre og synliggjøre store og små pilotprosjekter – gjerne i samarbeid med andre

  • Dele kunnskap og erfaring

  • Utfordre våre omgivelser der det er nødvendig, enten det er politikere, bestillere, kunder, samarbeidspartnere eller andre.

  • Fremme forslag til rammevilkår for næringen som kan bidra til måloppnåelse

  • Fremme viktigheten av å utvikle ny kunnskap og konkurransedyktige løsninger i næringen i samarbeid med myndighetene, forsknings- og kunnskapsmiljøene og virkemiddelapparatet

  • Synliggjøre egne bidrag og næringens felles ambisjon i media, overfor myndigheter, og i rekrutteringsøyemed

  • Bruke #ViByggerBærekraft og #SammenForBærekraft i sosiale medier der det passer