Fokusområder 2022

Bærekraft og samarbeid er bærende temaer i SAMMEN2020. Vi har oppnådd mye så langt, og nå spisser vi våre ambisjoner ytterligere, med konkrete mål og tiltak. Vårt viktigste fokusområde nå er å redusere klimagassutslippene. Fremover vil også andre fokusområder løftes frem.

Bygge- anleggs og eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring, og er et viktig verktøy for myndighetene på flere samfunnsområder.

Skal for eksempel Norge innfri sine forpliktelser under Paris-avtalen, må potensialet for kutt av klimagassutslipp i BAE-næringen realiseres. Her ønsker BAE-næringen å være en del av løsningen.

BAE-rådet har etablert samarbeidsinitiativet SAMMEN2030 som samler rundt 100 toppledere fra hele verdikjeden, på tvers av bransjer. Dette er toppledere som ser betydningen av å møtes for å identifisere konkrete løsninger på noen av de viktigste utfordringene for næringen – og resten av samfunnet.

SAMMEN2030 vil konsentrere seg om følgende spørsmål i 2022:

  • Hvordan kan BAE-næringen bidra til at det stilles strengere, og mer kunnskapsbaserte klimakrav, slik at de som bidrar mest får et konkurransefortrinn?

  • Hva må byggenæringen gjøre for at byggherre bestiller næringens beste kompetanse og innovasjon i anbud?

  • Hvordan kan næringen bidra til at det skapes større forutsigbarhet for investeringene?