Samspill og kommunikasjon

Representanter fra bedriftene har utarbeidet en kommunikasjonsplan som skal bidra til å nå målene for SAMMEN2020-prosjektet. Hensikten med kommunikasjonsplanen er å bidra til at vi som næring kommuniserer mest mulig enhetlig. Målet er å sikre gjennomslagskraft for rammebetingelser og rekruttering av de beste hodene. Når alle går i samme retning, styrker vi våre muligheter betydelig. Det er viktig for både BAE-næringen og samfunnet som helhet. Kommunikasjonsplanen gir noen overordnede føringer, og konkrete innspill til hvordan hver av bedriftene og organisasjonen kan bidra. Vi håper derfor at dere vil ta en grundig gjennomgang av planen og budskapsdokument for å identifisere relevante tiltak som kan implementeres i deres egne planer.------

Kommunikasjonsplan

Bakgrunn

 • For at virksomhetene som er en del av SAMMEN2020 skal kunne jobbe mest mulig effektivt for å oppnå målene som er satt for initiativet, ble det besluttet å utarbeide en kommunikasjonsplan.

 • Planen er utarbeidet av:

  • Christian Altmann - Nye Veier

  • Hege Njå Bjørkmann – Norconsult

  • Kjell Kvarekvål – JM Norge

  • Helene Facchini Johansen – Caverion Norge

  • Audun Lågøyr – Skanska

  • SOLKOM v/Roger Solheim har bistått i å sammenstille planen.

Rammen for  kommunikasjonsplanen

Den overordnede rammen

 • Kommunikasjonsplanen skal bidra til at næringen kommuniserer mest mulig enhetlig

 • Noen tiltak skal være felles

 • Ambisjon om at hver enkelt bedrift og bransjeorganisasjon jobber med tiltak innenfor planen

Mål for SAMMEN2020

 • Bidra til at næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår

 • Posisjonere BAE-næringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende 

 • Bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas   

Målgrupper

 • Egne medarbeidere (Stolthet og engasjement)

 • Unge som skal velge yrkesvei – særlig kvinner (Muligheter og samfunnsengasjement) 

 • Rammesettere (Kunnskap, trygghet) 

Utfordringer for næringens omdømme

 • Klimautfordringene – næringen står i dag for en stor del av klimagassutslippene 

 • Bygg- og anleggsfag har lav status (men har en positiv utvikling) 

 • Innovasjon og digitalisering – oppfatning av at bransjen er gammeldags 

 • Kjønnsbalanse – lav kvinneandel i store deler av næringen -og seksuell trakassering

 • Arbeidslivskriminalitet skaper mye negativ oppmerksomhet i media og preger bildet av næringen 

 • Mange stemmer som ikke nødvendigvis sier det samme gjør næringen utydelig

Omdømmemessige muligheter

En fersk rapport fra BI dokumenterer næringens størrelse og viktighet. Det er et godt utgangspunkt for kommunikasjonsarbeidet. I tillegg er det viktig i seg selv at organisasjoner og virksomheter gjennom SAMMEN2020 samarbeider om å finne gode løsninger på vår tids største utfordringer.

 • Store og toneangivende virksomheter samarbeider om å være en del av løsningen på klimakrisen

 • Viktig næring for landet - sysselsetting og verdiskaping

 • Viktig næring i dagens situasjon - motkonjunktur

 • Mange gode prosjekter/historier som kan formidles

 • Viktig næring for distriktene - til stede «over alt»

 • Samling om noen viktige mål kan gi større kraft

Fakta og følelser

 • Tallene for bransjen når det gjelder sysselsetting og verdiskaping er imponerende, og en BI-rapport fra 2019* dokumenter dette på en god måte.

 • Tallene i rapporten utgjør fundamentet i kommunikasjonsarbeidet, og forslag til budskap rundt dette er lagt ved denne planen

 • Men folk knytter seg ikke til tall – de knytter seg til følelser og verdier

 • Tall og fakta må suppleres med tiltak som appellerer til hjertet og følelsene hos folk

 • Det er derfor viktig å få frem menneskene, engasjementet, historiene og verdiene

Kommunikasjonsmål

Kommunikasjonsplanen skal bidra til: 

Internt:

 • Å skape forståelse for at man oppnår mer ved å opptre samlet 

 • Stolthet blant medarbeidere over å være med på å «bygge bærekraft»  

 • Stolthet over å representere Norges største fastlandsnæring

Eksternt:

 • Bidra til å skape troverdighet rundt hvordan vi «bygger bærekraft»

 • Bidra til å gjøre det mer attraktivt å søke til utdanning innen bygg og anlegg 

 • Synliggjøre en mangfoldig næring som er attraktiv for kvinner

 • Bidra til gjennomslag for bedrede rammevilkår 

Effektmåling av SAMMEN2020-kommunikasjon

Vi tar utgangspunkt i det som allerede finnes av fakta, og legger til grunn følgende metoder for å måle resultater: 

 • Generelt: Benytte oss av undersøkelser og analyser som gjennomføres i regi av bransjeorganisasjonene.

 • Intern stolthet: Virksomhetene bør implementere spørsmål som kan gi svar på dette når det gjennomføres medarbeiderundersøkelser.

 • Økt søkning til yrkesfag: Monitorere undersøkelser om bygg- og anleggsfagenes status.

 • Bedret kjønnsbalanse: Samle informasjon fra medlemsbedriftene om gjennomførte tiltak, og resultater.

Gjennomslag for bedrede rammevilkår: Dokumentere resultater, gjennomføre enkle undersøkelser i det politiske miljøet om holdninger og oppfatninger til næringen og foreslåtte tiltak.

Sterkere sammen  

 • Kommunikasjonsplanen legger til grunn at alle vil tjene på at næringen fremstår mer samlet. 

 • Det er ikke lagt opp til at alle skal gjøre mer.  Hensikten med denne planen er at det som gjøres blir mer konsistent, og at alle går i samme retning. I dette arbeidet har særlig bransjeorganisasjonene en viktig rolle.

 • SAMMEN2020 skal bidra til å forsterke de tiltakene som allerede gjennomføres, i henhold til de ambisjonene som er fastsatt. 

Tiltak per målgruppe

Tiltak – Medarbeidere

 • Skape engasjement hos ledelsen i virksomhetene gjennom å fortelle om hvordan SAMMEN2020 kan bidra til å forsterke kommersielle muligheter 

 • Oppfordre virksomhetene og bransjeorganisasjonene til å implementere elementene i denne planen i sine kommunikasjonsplaner 

 • Synliggjøre hvordan medarbeidere kan engasjeres i måloppnåelsen på områder hvor de bidrar fra før

 • Vurdere muligheten for å gjennomføre 8-10 regionale miniversjoner av toppleder-/kommunikasjonskonferansen, der man også kan invitere med videregående skoler 

 • Samle relevant innhold

 • Utarbeide presentasjoner med overordnede budskap som kan brukes av ledelsen 

 • Utarbeide tekster som kan publiseres på interne kanaler som intranett, nyhetsbrev etc. 

 • Samle bilder, illustrasjoner, videoer etc., til felles bruk 

Tiltak – Unge som skal velge yrkesvei

Det foregår mye bra arbeid ute i medlemsbedriftene og i organisasjonene for å rekruttere ungdom til næringen.

 • En enda mer samlet strategi for dette, kan bidra til å forsterke dette arbeidet. Det er imidlertid ikke ressurser i SAMMEN2020 til å løfte dette arbeidet nå.

 • Det er likevel viktig at denne målgruppen er med i betraktningen når tiltak overfor de øvrige målgruppene diskuteres. Det vil få betydning for budskap, bildebruk, og annet innhold som skal produseres og formidles gjennom SAMMEN2020 fremover. 

Tiltak: 

 • Informere medlemmene om at unge, og særlig kvinner, som skal velge yrkesvei er en viktig målgruppe, og oppfordre til at dette gjenspeiles i virksomhetenes kommunikasjonsplaner. 

Rammesettere

Overordnet:

 • Viktig med systematisk arbeid over tid (årshjul)

 • Prioritere hvilke saker det er viktigst å jobbe med

 • Jobbe for at næringen er koordinert i de viktige sakene

 • Ha oversikt over aktuelle departement og komiteer

 • Bygge relasjoner og allianser

Tiltak: 

 • Sørge for at medlemmene er informert om hvilke saker som til enhver tid er på agendaen, hvem man ønsker å påvirke, og hvilke budskap som er viktige. 

 • Oppfordre medlemmene til å ta inn aktuelle saker som angår endrede rammebetingelser i sine kommunikasjonsplaner. 

 • Sette opp og vedlikeholde en matrise med aktuelle saker og hvem som er ansvarlig for hva

Samfunnskontakt 

Ambassadørkorps 

Mobilisere opinionsdannere i og rundt bransjen som kan tenke seg å ha en utvidet rolle i arbeidet med å nå målene. 

 • Kriterier:  

 1. Gjennomslag i media – kjent mediefigur 

 2. Mange følgere i sosiale medier 

 3. Politisk tyngde og gjennomslagskraft
   

 • Få medlemmene til å spille inn aktuelle ambassadører

 • Sørge for at ambassadørene er kjent med aktuelle saker, tiltak og budskap 

Samfunnskontakt

Opinionsdannere som ikke er ambassadører, men som har innflytelse 

Også opinionsdannere som ikke er påtenkt en ambassadørrolle, eller som ikke er interessert i en slik rolle, må på radaren til SAMMEN2020. Disse må gjennom egnede kanaler briefs om viktige tiltak som gjennomføres, resultater som oppnås.

 Tiltak: 

 • Bidra til at aktuelle opinionsdannere er oppdatert med relevant informasjon 

Relasjon til andre/beslektede initiativ 

Nettverksbygging

Det finnes andre beslektede initiativ i næringen, som feks Fair Play Bygg i Oslo og omegn. SAMMEN2020 bør bygge relasjoner til disse, og se på om det er mulig å få til felles initiativ. 

Tiltak: 

 • Kartlegge beslektede initiativ 

 • Sørge for god toveis kommunikasjon rundt aktiviteter og budskap